Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete kaitsekord

1.1 Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord (edaspidi – Isikuandmete Kaitse Kord) aitab mõista, milliseid andmeid MTÜ TUK (edaspidi TUK) veebilehel www.tuksport.ee (edaspidi Veebileht) kogub, miks me neid kogume ja mida nendega teeme. Kõik Veebilehe külastajad ja kliendid (edaspidi Klient) peavad selle Isikuandmete Kaitse Korra tähelepanelikult läbi lugema.

2. Kogutav teave ja andmed - isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise tingimused

2.1 Pakkudes Klientidele Veebilehel teenuseid, võib Klient TUKile anda või TUK koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:

2.1.1. Seoses treeningtundide ja kursustega. Treeningtundidesse ja kursustele registreerimisel tuleb Kliendil luua TUKi kodulehel (sportlyzer programmi abil) iseteeninduse konto. Konto loomisel annab Klient TUKile Kliendi ja Sporlase nime, isikukoodi, registrijärgse aadressi, kontaktandmed (telefon, e-post). TUK töötleb Kliendi ja Sportlase isikuandmeid Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks; treeningtundide ja kursustega seotud teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks Kliendile, Sportlasele ja kolmandatele isikutele. TUK edastab aruandeid ja Kliendi ja Sportlase isikuandmeid (eelkõige Kliendi ja Sportlase nimi, isikukood, aadress) (i) kohalikule omavalitsusele sporditegevuse toetuse ja/või pearaha saamise eesmärgil, (ii) treenerite palgatoetuste süsteemi treeneri toetuste taotlemise eesmärgil, (iii) spordiregistrisse statistika eesmärgil, Maksu- ja Tolliametile.

2.1.1.1. Sportlase treeninglaagri osavõtt. Sportlase treeninglaagrisse registreerimisel annab Klient lisaks Sportlase ja Kliendi nimele, isikukoodile, aadressile ja arveldusarve numbrile TUKile teada Sportlase sellised terviseandmed ja terviseriskid, mis on vajalikud Sportlase tervise hoidmiseks laagri ajal. Selliseks infoks võivad olla allergiad, ravimite tarvitamine, vigastused jms, mille mitteteadmine võib põhjustada Sportlasele terviseriski.

2.1.2. Seoses TUKi kodulehe külastamisega. TUKii kodulehte külastades võib TUK koguda teavet Kliendi arvuti kohta. Näiteks võib TUK saada teavet Kliendi külastuste ning tellimuste kohta, kaasa arvatud Külastaja IP-aadress, Kodulehel viibimise aeg, klikkide arv, konto avamise kuupäev jms.

2.1.3. Muu teave seoses TUKi suhtlemisega. TUK võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mida Klient võib TUKile esitada igal ajal, kasutades TUKi kodulehte või TUKiga suheldes.

2.2. TUK võib avaldada Kliendi või Sportlase isikuandmeid lisaks eeltoodud juhtudele järgmistele isikutele: TUKi töötajad, juhid, koostööpartnerid, ametiasutused, katuseorganisatsioonid jt, kui see on põhjendatult vajalik eesmärkidel, mis on näidatud käesolevas Isikuandmete Kaitse Korras.

2.3. Lisaks eeltoodule võib TUK avaldada Kliendi ja Sportlase isikuandmeid, kui TUK on avaldamiseks kohustatud kehtivatest õigusaktidest tulenevalt, TUKi või kolmanda isiku õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks) või TUKi või kolmanda isiku vastu suunatud nõude vaidlustamiseks.

2.4. Isikuandmeid säilitatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2.5.TUK klubi poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Isikuandmete Kaitse Korras näidatud eesmärkidel.

3. Kliendi ja sportlase õigused

3.1. Kliendil või Sportlasel on igal ajal õigus saada TUKilt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda enda või alaealise Sportlase isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

3.2.Kliendil või Sportlasel on võimalik saada oma isikuandmetest ülevaade, kontrollida või parandada oma isikuandmeid iseteeninduse kontol.

3.3. Isikuandmete töötlemise lõpetamise nõuet saab TUK täita ainult siis, kui vastavate isikuandmete töötlemise alus on lõppenud.

3.4.TUK töötleb Kliendi või Sportlase taotlust seoses isikuandmetega vähemalt 30 päeva. Vajadusel võib TUK eelviidatud perioodi pikendada, andes sellest Kliendile või Sportlasele teada.

3.5.TUK ei pea Kliendi või Sportlase taotlusi rahuldama, kui TUK ei ole kindel Kliendi või Sportlase isikusamasuses, taotluse õiguspärasuses või kui andmete edastamise taotluse korral ei ole võimalik andmeid edastada turvaliselt.

4. Küpsised

4.1. Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.

4.2. TUK võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on sellisteks küpsisteks näiteks Google Partners ja Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.

4.3. Kui Te vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovite enda nõusolekut tühistada, palume meid sellest teavitada e-posti teel info@tuksport.ee

5. Teie isikuandmete ohutus

5.1. Teie isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes Teie isikuandmeid, rakendame me korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

6. Kolmandate poolte kodulehed

6.1. TUKi kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. TUK ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. TUK soovitab tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.

7. Isikuandmete kaitse korra muudatused

7.1. Meie võime igal ajal uuendada või muuta Isikuandmete Kaitse Korda. TUK muudab Isikuandmete Kaitse Korda vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.

7.2. Uuendatud või muudetud Isikuandmete Kaitse Kord jõustub alates selle väljakuulutamisest TUKi kodulehel. TUKil on õigus saata Klientidele teateid Isikuandmete Kaitse Korra muutmisest.

7.3. Klient kontrollib TUKi kodulehte ja veendub, et teda rahuldab kehtiv Isikuandmete Kaitse Kord.

7.4.Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

7.5. Kliendil või Sportlasel on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee; postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).

8. Kontaktandmed

8.1 E-post: info@tuksport.ee; postiaadress: Luha 4-23, 50703 Tartu